Algemene cursusvoorwaarden KarakterZomerweek 2017

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, lessen, workshops en overige activiteiten die tijdens KarakterZomerweek worden aangeboden. KarakterZomerweek wordt onder auspiciën van theaterschool KarakterZ georganiseerd door Gideon Calis en Marius Hille Ris Lambers.

Artikel 1: Inschrijving

a. Inschrijving voor de lessen is mogelijk door het volledig invullen en versturen van het inschrijfformulier op de website, als mede het overmaken van de verschuldigde cursusgelden.

b. Voor minderjarige cursisten geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun wettelijke vertegenwoordiger.

c. Inschrijving is alleen mogelijk voor cursisten met een leeftijd van 7 t/m 12 jaar oud zijn (basisschool).

d. Door inschrijving verklaart de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van de cursist zich akkoord met deze cursusvoorwaarden en met de gegevens zoals vermeld in het lesaanbod op de website.

e. De inschrijving geldt voor de gehele cursusperiode.

f. Een inschrijving geeft geen garantie op plaatsing.

g. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

h. Als de cursist zich in het voorgaande seizoen niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan dan behoudt de organisatie van KarakterZomerweek zich het recht voor om de inschrijving te weigeren.

Artikel 2: Plaatsing

a. De cursist die geplaatst is ontvangt een bevestiging van deelname.

b. Bij groepslessen wordt er geplaatst zodra het minimum aantal inschrijvingen is bereikt waarbij de KarakterZomerweek doorgaat. Het minimum aantal deelnemers is 15 kinderen voor de gehele cursus.

c. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de cursist op de wachtlijst geplaatst. De cursist krijgt hiervan bericht.

d. De indeling van cursisten wordt door KarakterZ bepaald en kan op initiatief van KarakterZ tussentijds worden gewijzigd.

Artikel 3: Cursusduur

a. Een inschrijving is bindend voor de duur van de gehele cursus of, namelijk 5 dagen (28 augustus t/m 1 september 2017).

Artikel 5: Cursusgelden

a. Het tarief per deelnemend kind is € 250,- (250 euro) voor de gehele cursus, inclusief lunch, limonade, thee en het gebruik van lesmaterialen, behoudens het gebruik van een smartphone voor de cursus fotografie & film.
b. De inschrijving is geldig zodra het cursusgeld is ontvangen op de bankrekening van KarakterZ.

Artikel 6: Betaling cursusgelden

a. De cursist ontvangt een factuur met daarop vermeld de cursus en het tarief. Het cursusgeld moet voor 15 juli 2017 zijn voldaan, door overmaking naar het volgende rekeningnummer:

IBAN NL05 RABO0313536848

t.n.v. G.L. CALIS

 

onder vermelding van KarakterZomerweek 2017 en de voornamen & achternamen van de kind(eren).

 

b. Het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het cursusgeld leidt tot beëindiging van de lessen van de betreffende cursist. Ook na beëindiging van de cursus blijft het cursusgeld verschuldigd.

c. Kosten van invordering, alsmede verschuldigde wettelijke rente, komen volledig voor rekening van de desbetreffende cursist of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 7 Restitutie van cursusgelden

a. Tussentijdse afmelding van een cursus waarvoor is ingeschreven leidt niet tot het vervallen of verminderen van de verplichting tot het betalen van het cursusgeld.

b. Indien de organisatie na overleg met u of de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind, tijdens de cursusweek besluit uw kind voortijdig naar huis te sturen, is er geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.

b. Restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld is slechts mogelijk in bijzondere gevallen, waarbij het aan de organisatie van KarakterZomerweek is om hier wel of geen gehoor aan te geven. Degene die meent voor restitutie van cursusgeld in aanmerking te komen kan hiertoe een schriftelijk, gemotiveerd en gedocumenteerd verzoek indienen bij KarakterZ. Een dergelijk verzoek dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één maand na het ontstaan van de situatie, waarvoor (gedeeltelijke) restitutie wordt verzocht, te worden ingediend.

c. Mocht KarakterZomerweek 2017 door de organisatie worden afgelast, dan wordt het voldane cursusgeld uiterlijk op 1 september 2017 volledig teruggestort.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

a. De organisatie van KarakterZomerweek noch Beheerstichting Hart van Laren (waar het Brinkhuis onder valt) kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en ontvreemding of vermissing van persoonlijke eigendommen.

b. De organisatie van KarakterZomerweek noch Beheerstichting Hart van Laren (waar het Brinkhuis onder valt) kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door letsel. Uitzonderingen vormen die gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid wordt vastgelegd.

c. Door KarakterZomerweek georganiseerde activiteiten buiten het gebouw waar KarakterZomerweek  les geeft zijn voor eigen risico.

Artikel 9: Algemeen

a. De organisatie van KarakterZomerweek behoudt zich het recht voor om foto- en video opnames, gemaakt tijdens activiteiten, voorstellingen en lessen, te gebruiken voor promotie van theaterschool KarakterZ, de KarakterZomerweek of voor de deelnemende docenten, via hun websites, social media en/of gedrukte media. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dat kenbaar maken bij KarakterZ.

b. Tijdens de KarakterZomerweek moet u of een door u aangewezen vertegenwoordiger in staat zijn uw kind op te halen tijdens de cursus, indien hiertoe noodzaak bestaat (heimwee, medische noodzaak, ongewenst gedrag). Hiertoe zal eerst telefonisch overleg plaatsvinden met u of een door u aangewezen vertegenwoordiger. Mocht hierover een dispuut ontstaan tussen u en de organisatie, dan is de beslissing van de organisatie doorslaggevend.

c. Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing.

Theaterschool KarakterZ is onderdeel van Entertainmentbureau Gideon
Engelsjan 7
1251TJ Laren
Tel. 06-54 715 807 
KvK nr. 39064409, Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland 

Sponsoren Sponsoren

Images Images Images Images