Algemene cursusvoorwaarden KarakterZ

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, lessen, workshops en overige activiteiten die door KarakterZ  worden aangeboden. In deze voorwaarden wordt alleen de term cursus gehanteerd

 

Artikel 1: Inschrijving

a. Inschrijving voor de lessen is mogelijk door het volledig invullen en versturen van het inschrijfformulier op de website.

b. Voor minderjarige cursisten geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun wettelijke vertegenwoordiger.

c. Inschrijving is alleen mogelijk voor cursisten die tussen de 4 en 12 jaar oud zijn (Basisschool).

d. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze cursusvoorwaarden en met de gegevens zoals vermeld in het lesaanbod op de website.

e. De inschrijving geldt voor de gehele cursusperiode.

f. Een inschrijving geeft geen garantie op plaatsing.

g. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

h. Als de cursist zich in het voorgaande seizoen niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan dan behoudt KarakterZ zich het recht voor om de inschrijving te weigeren.

Artikel 2: Plaatsing

a. De cursist die geplaatst is ontvangt een bevestiging van deelname.

b. Bij groepslessen wordt er geplaatst zodra het minimum aantal inschrijvingen is bereikt waarbij de les doorgaat. Minimaal 6 kinderen per les en maximaal 12 kinderen per les. Meer dan 12 kinderen dan wordt de groep in 2en gesplitst.

c. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de cursist op de wachtlijst geplaatst. De cursist krijgt hiervan bericht.

d. De indeling van cursisten wordt door KarakterZ bepaald en kan op initiatief van KarakterZ tussentijds worden gewijzigd.

 

Artikel 3: Verlenging

a. Na afloop van de cursusperiode wordt deze verlengd.

b. Indien de cursus zodanig gewijzigd wordt dat er een ander tarief geldt, dan is er een nieuwe inschrijving noodzakelijk en is er geen sprake van verlenging. De cursist krijgt wel voorrang bij de plaatsing.

Artikel 4: Cursusduur

a. Een inschrijving is bindend voor de duur van de gehele cursus of, bij inschrijving na aanvang van de cursus, voor het resterende gedeelte ervan. Dit geldt voor alle lessen, dus ook voor een jaarcursus van 38 weken. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

b. Het cursusjaar (lesseizoen) volgt in principe het schooljaar en de reguliere vakanties van het onderwijs. Tijdens vakanties en feestdagen worden er geen reguliere lessen gegeven.  Een jaarcursus eindigt in principe na 38 lessen en wordt weer verlengd in het nieuwe cursusjaar.

Artikel 5: Cursusgelden

a. De hoogte van de cursusgelden wordt jaarlijks vastgesteld. De tarieven staan in het cursusaanbod op de website vermeld

b. Zodra de cursist een deelnamebevestiging ontvangt (schriftelijk of mondeling met een lesafspraak) ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.

Artikel 6: Betaling cursusgelden

a. De cursist ontvangt een factuur met daarop vermeld de cursus en het tarief. Het cursusgeld moet voor de uiterste vervaldatum, zoals vermeld op de factuur, zijn voldaan.

b. Betaling in 2 termijnen is op aanvraag mogelijk.

c. Bezwaren aangaande de factuur kunnen uiterlijk één maand na dagtekening van de factuur schriftelijk worden ingediend.

d. Het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het cursusgeld leidt tot beëindiging van de lessen van de betreffende cursist. Ook na beëindiging van de cursus blijft het cursusgeld verschuldigd.

e. Kosten van invordering, alsmede verschuldigde wettelijke rente, komen volledig voor rekening van de desbetreffende cursist of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 7 Restitutie van cursusgelden

a. Tussentijdse afmelding van een cursus waarvoor is ingeschreven leidt niet tot het vervallen of verminderen van de verplichting tot het betalen van het cursusgeld.

b. Restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld is slechts mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij verhuizing naar een andere gemeente of bij langdurige ziekte van de cursist. In het laatste geval dient de cursist een doktersverklaring te overleggen. Degene die meent voor restitutie van cursusgeld in aanmerking te komen kan hiertoe een schriftelijk, gemotiveerd en gedocumenteerd verzoek indienen bij KarakterZ. Een dergelijk verzoek dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één maand na het ontstaan van de situatie, waardoor korting wordt verzocht, te worden ingediend.

c. Voor de lessen die zijn verlengd (zie artikel 3a) en reeds volledig zijn betaald geldt dat de cursist recht heeft op restitutie van de cursusgelden voor de resterende lesduur (ingaande na de opzegtermijn).

d. Aan degene die ten gevolge van de afwezigheid van de docent meer dan 2 lessen bij een jaarcursus heeft moeten missen, wordt het cursusgeld van het meerdere boven deze 2 lessen na afloop van het cursusjaar terugbetaald. Omdat dit gelijk valt met de zomerperiode kan het voorkomen dat deze terugbetaling pas na de zomer zal plaatsvinden. Bij korte cursussen worden de uitgevallen lessen ingehaald.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

a. KarakterZ  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en ontvreemding of vermissing van persoonlijke eigendommen.

b. KarakterZ  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door letsel. Uitzonderingen vormen die gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid wordt vastgelegd.

c. Door KarakterZ  georganiseerde activiteiten buiten het  gebouw waar KarakterZ  les geeft zijn voor eigen risico, en altijd met een of meerdere klassenouder(s)

Artikel 9: Algemeen

a. KarakterZ behoudt zich het recht voor om foto- en video opnames, gemaakt tijdens activiteiten, voorstellingen en lessen, te gebruiken voor promotie. In de meeste gevallen worden foto’s en filmpjes op onze website en Social Media geplaatst, soms wordt het gebruikt voor gedrukte media van KarakterZ. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dat kenbaar maken bij KarakterZ.

c. Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing.